Skip to main content
Skip to footer
Prediktiva algoritmerna upptäcker sepsis tidigare

by Darinda Reberry, MSN, RN
Published on September 19, 2018

Denna artikel presenterades först i Perspectives

Prediktiva algoritmer används för att mäta och sammanställa data och på så sätt förutse trenderna inom vården.

Sepsis, eller blodförgiftning, är en komplikation av en infektion i kroppen. Tillståndet kan snabbt bli livshotande om behandlingen uteblir eller försenas. Enligt den amerikanska organisationen Sepsis Alliance dör mer än 250 000 människor på grund av sepsis i USA varje år, och det är alarmerande hur snabbt sepsis kan leda till döden. Bara några dagar efter att de första symtomen uppträder kan följden bli systempåverkan och organsvikt. För de som överlever kan sepsis ge bestående men såsom kronisk smärta, hörsel- eller synnedsättning, och amputationer – allt på grund av ett tillstånd som är både vanligt förekommande och lättbehandlat, men ändå ofta missas i vården.

Utmaningen för vården handlar delvis om att de sammantagna symtomen inte nödvändigtvis indikerar att det handlar om sepsis, även om patienten har enskilda symtom på sepsis/ begynnande septisk chock. Både patienter och vårdpersonal missar tecknen på sepsis och tyvärr är situationen redan kritisk när det väl står klart att patienten är septisk, och tillståndet är då livshotande.

I takt med att hälso- och sjukvården samt vårdrelaterad informatik har fortsatt att utvecklas har även AI bidragit till utvecklingen av datoriserade algoritmer som skapar kraftfulla verktyg för vårdpersonalen i arbetet med att tillhandahålla vård åt patienterna. Det är ingen hemlighet att tekniska framsteg på hälso- och sjukvårdsområdet har hjälpt till att ersätta manuella arbetsrutiner, så att det nu exempelvis finns smarta pumpar som skickar data direkt till patientjournalen. Detta leder dock till nya utmaningar. Nu måste man snabbt analysera stora, oförenliga datamängder. Dessa data kan ge läkarna en bättre bild av patientens tillstånd, så att de har bättre underlag när de ska sätta samman behandlingsplanen. Det finns viktiga användningsområden för AI och prediktiva algoritmer i molnlösningar.

Ett sådant exempel är en övervakningsfunktion för sepsis, kallad St. John Sepsis Agent. Enligt en artikel av Robert C. Amland, Ph.D och Bharat B. Sutariya, M.D., i The American Journal of Medical Quality, övervakar denna prediktiva algoritm kontinuerligt patienter med risk för sepsis och ett larm utlöses när ett visst antal kvalificerande symtom registreras, såsom en ovanligt hög eller låg temp, förhöjd hjärtfrekvens och då laktat- och kreatininnivåerna tyder på organsvikt.

Denna typ av spårmekanismer är själva nyckeln till att identifiera sepsis i tid för att minska mortaliteten. Innan sjukhuset Western Missouri Medical Center (WMMC) i USA implementerade St. John Sepsis Agent i maj 2017 fanns det ingen elektronisk metod för att diagnostisera eller behandla patienter med sepsis. Vårdteamen använde tidigare en manuell, pappersbaserad process för övervakningen av patienterna. Nu har man byggt in övervakningsfunktionen för sepsis i journalsystemet. Det arbetar i bakgrunden med att övervaka patienter med risk för sepsis, baserat på den information som redan återfinns i patientjournalen. Vi tog detta ytterligare ett steg och la till funktionen i inskrivningsprocessen, så att algoritmerna omedelbart börjar söka efter patienter som kan vara i riskzonen för sepsis, eller patienter som redan är septiska.

Algoritmen hjälper oss att utvärdera och upptäcka sepsis mycket snabbare, vilket våra patienter drar nytta av.

Under perioden januari 2016 – juni 2017 kunde WMMC minska mortaliteten med 41 procent bara genom att använda denna prediktiva algoritm. Från och med juni 2017 gör man nu blododlingsanalys och laktattest på 94 procent av patienterna som kommer in till akutmottagningen för att upptäcka om det finns en risk för sepsis. Blodproverna tas inom en dag efter inskrivningen på sjukhuset, vilket är en ökning med 85 procent jämfört med föregående år.

Denna metod för tidig upptäckt var av extra stor vikt för WMMC, som i första hand betjänar landsbygden. Det är avgörande för vårdgivare på landsbygden att vi kan använda samma typ av innovationer inom vården som i storstäderna, men i och med begränsade resurser har vi inte nödvändigtvis intensivvårdsresurserna som en septisk patient kan komma att behöva, i synnerhet inte när de har gått in i septisk chock. Den tid det tar att skicka patienterna vidare till ett större sjukhus kan innebära en skillnad mellan liv och död. Det innebär att om vi kan stoppa sepsis genom att upptäcka tecknen tidigt, kommer vi att rädda liv.

Sepsis är även ett extremt kostnadskrävande tillstånd att behandla, vilket har stora konsekvenser för mindre sjukhus och sjukhus på landsbygden. Under 2013 var sepsis det mest kostnadskrävande tillståndet sett till behandling, med en sammanlagd kostnad på 23,6 miljarder dollar, vilket motsvarar 6,2 procent av den totala sammanlagda kostnaden för all sjukhusvård i USA enligt en studie från 2016 från statliga Agency for Healthcare Research and Quality, som lyder under USA:s Department of Health and Human Services. Som vårdgivare känner vi av det ökade ekonomiska trycket och de utmaningar som en volatil marknad innebär. Vi kan motverka detta och skapa mervärde för patienterna och stödja vår verksamhets finansiella mål genom att använda oss av tekniska lösningar på vårdområdet.

För oss representerar St. John Sepsis Agent fler räddade liv och att fler patienter får åka hem tidigare och friskare. Övervakningsfunktionen för sepsis är också ett bevis på vilka möjligheter som uppstår när vi kombinerar vår medicinska expertis med avancerade tekniska datorlösningar.

Vårdpersonal i dag kan basera sina beslut angående patientvården på automatiserade uppgifter. Det är därför det är så viktigt och helt avgörande för patienten de gånger vi kan dra nytta av vårt tekniska kunnande och leverera optimal vård. Det är detta som är vårt åtagande vad gäller patientupplevelsen och sänkta kostnader för sjukhusen.