Skip to main content
Skip to footer

Vad är transformation och varför är det viktigt?

Transformation är en omställning – att gå från ett nuläge till ett framtida läge. Förr, lite förenklat, så utvecklade man ett IT-system, utbildade personalen, installerade och förväntade sig att allt skulle fungera från dag ett. Så lätt är det ju oftast inte och det finns tyvärr många historier om misslyckade införanden av system. Många studier har påvisat att det är faktorerna kring transformation som är avgörande för ett lyckat förändringsarbete, för att nå de mål man önskar med förändringen.

En grundförutsättning är att medarbetare förstår varför förändringen behöver genomföras. Några exempel på detta är att öka patientsäkerheten, bättre nyttja resursernas tid och att få mer tid till patienterna.

För att kunna möta vision e-hälsa 2025 och de stora utmaningar vården står inför med en ökande äldre befolkning och otillräckliga resurser så krävs en stor transformation med stora förändringar, både i styrande processer, arbetssätt och i hela vårt tänk runt användning av data och hur individen ska kunna vara medskapare. Rätt information och kunskap vid rätt tillfälle förutsätter att vi ändrar arbetssätt – att vi går över till att arbeta i realtid, ordinationsdrivet, standardiserar våra arbetssätt och att vi dokumenterar strukturerat. När vi ändrar våra arbetssätt enligt detta kommer vi att kunna dra nytta av de stöd digitala verktyg erbjuder i form av t.ex. process- och beslutsstöd.

Hör Eva Andersson och Eva Mårtensson berätta mer i filmen nedan och ge exempel på varför transformation är så viktigt och betydelsefullt vid införandet av ett nytt system.