Skip to main content
Skip to footer

by Kirsti-Ann Johannessen
Published on June 24, 2016

Hva gjør du når du har en befolkning med store helseutfordringer og driver et helsesystem som leverer blant de dårligste i klassen? Southcentral Foundation i Alaska omdefinerte pasienter til aksjonærer og tok de med på råd.

Involvering av brukere, klinikere og tett samhandling mellom primær- og spesialisthelsetjenesten førte til økt tilfredshet og bedre kvalitet. Southcentral Foundation (NUKA) er etter endringene ansett som et av de beste eksemplene på omstilling av et helsesystem både i USA og internasjonalt. Gjennom økt samhandling greide de i løpet av ett år å redusere ventetiden for fastlegetime fra fire uker til time på dagen, og antall sykehusinnleggelser falt med 53 prosent.

Geografiske utfordringer
Den statsfinansierte ideelle helseorganisasjonen leverer helsetjenester til en minoritetsbefolkning på 60 000 mennesker med store behov. Helsesystemet som kalles «Nuka System of Care» er et godt eksempel på et helsevesen som leverer utvidede og integrerte tjenester innenfor primær- og kommunehelsetjenester og spesialisthelsetjenesten. Nuka sine utfordringer er enkle å forstå i Norden, da geografiske utfordringer, samhandlingsproblematikk og høyt sengebelegg er velkjente utfordringer også hos oss.

Den uavhengige tenketanken the King’s Fund utarbeidet i 2015 en case study rapport om Nuka, hvor de analyserte omstillingen og den nye modellen for samhandling som har tillatt Southcentral å opprettholde et meget godt behandlingstilbud på tvers av flere helseaktører og over tid.


Økt involvering
Da Southcentral Foundation overtok ansvaret for primær- og kommunehelsetjenesten, samt psykisk helsevern i Anchorage, Alaska, på midten av 1990-tallet, var behandlingskvalitet- og utfall blant det dårligste i USA. 20 år senere har de klart å snu det, med behandlingsresultater blant de beste i USA, samtidig som det er mer effektiv ressursbruk, og kostnader er betydelig redusert.

Omorganiseringen baserte seg på involvering og engasjering av klinikere, pasienter og brukere. Befolkningen i opptaksområdet ble definert som aksjonærer i helsesystemet og spurt hva de mente var viktigst for dem. Hva ønsket de seg av sitt fremtidige helsevesen? Involvering av klinikere bidro til å øke og sikre behandlingskvalitet og styrke proaktiv behandling, og dermed forebygging av sykdom.


Integrert helsetilbud
I de første ti årene ble samarbeidsmodellen mellom leger, sykepleiere, medisinske assistenter og administratorer i primærhelsetjenesten endret. Samtidig fornyet måten å arbeide på med økt fokus på samhandling. Primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten ble samorganisert i et integrert behandlingssystem. Modellen for det nye systemet har brutt ned barrierer mellom alle aktører i helsevesenet, og klinikere og helsepersonell jobber i effektive tverrfaglige team som kan tilby koordinert, helhetlig behandling. Behandlingsprosesser bygger på beste praksis, og er under kontinuerlig utvikling basert på kunnskapsdeling og kvalitetsdata. Den kanskje største forskjellen var å endre fokus fra å behandle akutt sykdom til å proaktivt forebygge sykdom. Resultatet var reduserte ventetider og mindre press på de spesialiserte tjenestene. Det viktigste resultatet var nok likevel gjennomgående høy tilfredshet hos «kundene» og blant medarbeiderne på NUKA. 
Hør Verlyn Corbett, fastlege og medisinsk direktør hos Southcentral Foundation, fortelle om behandlingstilbud, bruk av data og økt kvalitet her.

Resultater av omstillingen:

  • Ventetid for fastlegetime redusert fra fire uker til time på dagen i løpet av ett år.
  • 35 prosent reduksjon i fastlegeavtaler fra 2008 til 2015.
  • 42 prosent reduksjon i akuttbesøk.
  • 53 prosent reduksjon i sykehusinnleggelser.
  • 36 prosent reduksjon i antall dager på sykehus.
  • 58 prosent reduksjon i besøk hos spesialisthelsetjenesten.
  • Kundetilfredshet og medarbeidertilfredsheten med systemet er nå godt over 90 prosent.

Fakta om Southcentral Foundation og Nuka

  • Leverer helsetjenester til minoritetsgrupper i Anchorage og Matanuska-Susitna Borough, og omkringliggende tettsteder.
  • Helsetjenestene dekker 66 000 innbyggere i et geografisk område som tilsvarer 72 prosent av Norges totalareal.
  • Nuka System of Care er kjent som et av verdens ledende modeller for omstilling av helsevesen.

Les mer: www.southcentralfoundation.com