Skip to main content
Skip to footer

by Kirsti-Ann Johannessen | Hans Jacob Moe
Published on November 11, 2016

Økt kvalitet, tettere samarbeid mellom pasienten og helsevesenet, bedre samhandling mellom kommunehelsetjenesten og sykehusene, dette er uttalte mål i norsk helsevesen. I de mest innovative helsesystemer er de allerede kommet lang ved hjelp av teknologi og involvering av leger, klinikere og pasienter. På EHIN kan du få demonstrert vår journalplattform som brukes av fastleger, kommuner, sykehus og pasienter i 40 land. Vi får besøk fra en engelsk partner som benytter big data i forebygging av sykdom og utjevning av helseforskjeller. Du kan også se hvordan vi har koblet finsk innovasjon inn i vår internasjonale løsning for å følge opp diabetespasienter. Besøk vår stand 1-4 på EHiN 2016.

Samhandling for pasientens beste
Helsevesen verden over møter de samme utfordringene; demografiske endringer, pressede ressurser, endrede forventninger fra befolkningen og økende kostnader. Hvordan kan man sikre et bærekraftig helsevesen som gir beste mulige behandling samtidig som pasientens sikkerhet ivaretas, og helsepersonell får mer tid til pasienten?

Mange av Cerners mest suksessfulle kunder har endret fokus fra aktivitetsbaserte mål til å fokusere på kvaliteten i helsetilbudet og i oppfølgingen av innbyggere og pasienter. Endringer krever økt samhandling mellom alle nivåer i helsetjenesten, felles målbilde og verktøy som kan engasjere innbyggere og pasienter tidlig. Cerner har løsninger som bygger bro mellom klinikere på alle nivå i helsetjenesten og innbyggere og pasienter. Gjennom åpne plattformer sikrer vi innovasjon fra helsevesenet og teknologileverandører som svarer på innbyggernes forventninger.

Eksempler som taler for seg selv
Eksemplene vi har med oss på EHiN viser mulighetene og løsningene som er i bruk i dag;

Qatar har innført ett nasjonalt elektronisk pasientjournal-system som dekker 90 prosent av befolkningen, en løsning som tilsvarer «Én innbygger – én journal». Journalsystemet sørger for sømløs samhandling og informasjonsflyt mellom åtte sykehus, 23 helsesentre, flere klinikker og behandlingssentre i primær –og spesialisthelsetjenesten, samt kommunehelsetjenesten. Etter 11 måneders drift kan det vises til imponerende resultater og forbedringer innenfor behandlingskvalitet, reduksjoner i sepsisdødsfall grunnet vår sepsis-algoritme, og reduserte medisinske feil.

Wirral Health Partners i England har tatt et strategisk valg om å gå fra reaktiv til proaktiv helse med population health management, for å redusere helseforskjeller i befolkningen. Wirral er en halvøy der forventet levealder varierer med opptil ti år for kvinner, og 12,4 år for menn avhengig av hvor innbyggeren bor. Dette reiste spørsmålet rundt hvordan de organiserer helsetjenestene, og førte til at de etablerte prosjektet Healthy Wirral for å bruke teknologi som verktøy for en proaktiv helsetjeneste.

Sensotrend fra Finland er en applikasjons-leverandør for diabetikere som vi har integrert i vårt elektroniske pasientjournal i det globale markedet med SMART on FHIR. De er beviset på at hvordan innovative lokale løsninger og leverandører benyttes inn i åpne internasjonale plattformer for å øke kvaliteten i pasientbehandlingen. Cerner oppmuntrer flere lokale aktører til å tenke internasjonalt gjennom code.cerner.com og dette vil vi fortelle mer om sammen med Sensotrend på EHiN.

Vi håper du har lyst til å lære mer om disse spennende historiene, og hvordan Cerner bidrar til  helsevesen uten barrierer.